18.06.2024

ЗАПОВЕД 66
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.26.353, землище с. Ценово, с площ от 1,06 дка, целият с площ 5,902 дка, категория 3, НТП: Пасище и мера, местност „ТУРСКА ЕЛИЯ“, общинска публична собственост, с АПОС: 2024/28.04.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура - жито и се доказва, че предполагаемият извършител е Тодор Маринов Монев.
Заповед >>   
 
ЗАПОВЕД 67
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.4.129, землище с. Ценово, с площ от 8,4 дка, целият с площ 23,006 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „ПЕЩЕРАТА“, общинска публична собственост, с АПОС:1964/30.03.2011г.
2. поземлен имот с идентификатор 78361.26.353, землище с. Ценово, с площ от 1,55 дка, целият с площ 5,902 дка, категория 3, НТП: Пасище и мера, местност „ТУРСКА ЕЛИЯ“, общинска публична собственост, с АПОС: 2024/28.04.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура – жито, сеитба, която не е поникнала и се доказва, че предполагаемият извършител е Венцислав Цветанов Георгиев.
Заповед >>   
 
ЗАПОВЕД 68
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.30.375, землище с. Ценово, с площ от 4,26 дка, целият с площ 27,079 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „БОГ БАИР“, общинска публична собственост, с АПОС:2042/03.05.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура - жито и се доказва, че предполагаемият извършител е ЕТ “Декаданс - Димитър Шишков”.
Заповед >>  
 
ЗАПОВЕД 69
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.3.63, землище с. Ценово, с площ от 4,94 дка, целият с площ 36,162 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „ПЕЩЕРАТА“, общинска публична собственост, с АПОС:1963/29.03.2011г.
2. поземлен имот с идентификатор 78361.8.158, землище с. Ценово, с площ от 1,16 дка, целият с площ 47,730 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „КАПАН БОРУН“, общинска публична собственост, с АПОС: 1985/14.04.2011г.
3. поземлен имот с идентификатор 78361.8.159, землище с. Ценово, с площ от 3,01 дка, целият с площ 12,089 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „ДЮЗЛЮКА“, общинска публична собственост, с АПОС: 1986/14.04.2011г.
4. поземлен имот с идентификатор 78361.44.108, землище с. Ценово, с площ от 19,27 дка, целият с площ 98,248 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „ПАПАЗ ПАНАРА“, общинска публична собственост, с АПОС: 2223/18.08.2011г.
5. поземлен имот с идентификатор 78361.29.294, землище с. Ценово, с площ от 8,67 дка, целият с площ 20,583 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „КАЙНАКА“, общинска публична собственост, с АПОС: 2018/28.04.2011г.
6. поземлен имот с идентификатор 78361.26.352, землище с. Ценово, с площ от 0,93 дка, целият с площ 14,788 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „ТУРСКА ЕЛИЯ“, общинска публична собственост, с АПОС: 2023/28.04.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура – жито, царевица, люцерна и се доказва, че предполагаемият извършител е ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА - ГАЛЯ ЕТ с ЕИК: 827106651, представляван от Галина Александрова.
Заповед >>  
 
ЗАПОВЕД 70
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.1.126, землище с. Ценово, с площ от 6,82 дка, целият с площ 74,526 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „КУРТОРМАН“, общинска публична собственост, с АПОС:1955/29.03.2011г. при
2. поземлен имот с идентификатор 78361.3.63, землище с. Ценово, с площ от 1,95 дка, целият с площ 36,162 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „ПЕЩЕРАТА“, общинска публична собственост, с АПОС: 1963/29.03.2011г. при
3. поземлен имот с идентификатор 78361.16.188, землище с. Ценово, с площ от 13,09 дка, целият с площ 59,028 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „ТОПОЛИТЕ“, общинска публична собственост, с АПОС: 1981/14.04.2011г. при
4. поземлен имот с идентификатор 78361.27.252, землище с. Ценово, с площ от 1,29 дка, целият с площ 14,127 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „ТУРСКА ЕЛИЯ“, общинска публична собственост, с АПОС: 2022/28.04.2011г.
5. поземлен имот с идентификатор 78361.29.364, землище с. Ценово, с площ от 3,77 дка, целият с площ 176,787 дка, категория 3, НТП: Пасище и мера, местност „ЕЛИЯТА“, общинска публична собственост, с АПОС: 2039/03.05.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура – жито, царевица, люцерна и се доказва, че предполагаемият извършител е ЗКПУ Янтра с ЕИК: 117022002, представляван от Петър Минчев.
Заповед >>  
 
ЗАПОВЕД 71
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.18.164, землище с. Ценово, с площ от 33,1 дка, целият с площ 216,291 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „АЛЕУ СЪРТ“, общинска публична собственост, с АПОС: 2003/27.04.2011г.
2. поземлен имот с идентификатор 78361.19.174, землище с. Ценово, с площ от 5,65 дка, целият с площ 13,676 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „АЛЕУ СЪРТ“, общинска публична собственост, с АПОС: 2004/27.04.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура - жито и се доказва, че предполагаемият извършител е Здравко Георгиев.
Заповед >>   
 
ЗАПОВЕД 72
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.45.384, землище с. Ценово, с площ от 3,96 дка, целият с площ 9,026 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „ЛОЗОВ БАИР“, общинска публична собственост, с АПОС: 2044/04.05.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура – царевица и се доказва, че предполагаемият извършител е „Ламбев – Р“ ЕООД с ЕИК: 207002657
Заповед >>  
 
ЗАПОВЕД 73
ДА СЕ ИЗЗЕМAT ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
представляващи:
1. поземлен имот с идентификатор 78361.14.316, землище с. Ценово, с площ от 0,59 дка, целият с площ 2,542 дка, категория 4, НТП: Пасище и мера, местност „ДЮЗЛЮКА“, общинска публична собственост, с АПОС: 1995/27.04.2011г.
2. поземлен имот с идентификатор 78361.45.408, землище с. Ценово, с площ от 1,06 дка, целият с площ 19,944 дка, категория 6, НТП: Пасище и мера, местност „ЛОЗОВ БАИР“, общинска публична собственост, с АПОС: 2047/04.05.2011г.
които не се използват по предназначение като пасища, а са разорани и е посята земеделска култура – жито, царевица и се доказва, че предполагаемият извършител е Румен Ламбев Иванов.
Заповед >>