Новини

В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016
Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016
Покана за участие в подготвителни информационни срещи
22.03.2016

Обяви

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ценово
28.09.2016
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 години
21.09.2016
Съобщение относно реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари
02.09.2016
ОБЯВИ ДФЗ
02.09.2016
Решение относно приемане на "Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2016-2020г."
01.09.2016
Предложение относно приемане на "Програма за управление отпадъците на Община Ценово за периода 2016-2020г."
01.09.2016
Съобщение относно инвестиционно предложение във връзка с музей в с. Новград
31.08.2016
Предложение на Кмета относно допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
23.08.2016
Обява във връзка с инвестиционно предложение "Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово - Белцов - Кривина - пристанище Кривина"
23.08.2016
Протокол №1 от редовно общо събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/
18.08.2016