Новини

УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016
Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016
Покана за участие в подготвителни информационни срещи
22.03.2016
Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
29.02.2016

Обяви

Обява във връзка с инвестиционно предложение за ремонт и преустройство на санитарни помещения
27.07.2016
ОБЯВА Във връзка с изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
19.07.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, за прекратяване на съсобственост
14.07.2016
Предложение на Кмета за приемане нова Наредба за преместваеми обекти
13.07.2016
РЕШЕНИЕ № РУ - 11 - ЕО/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
08.07.2016
Предложение на кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
01.07.2016
От 20 до 24.06.2016 ще се проведат дейности по третиране на слънчоглед
16.06.2016
От 10 до 13.06.2016 ще се проведат дейности по дезинсекции на площи на територията на Община Ценово чрез авиационно третиране.
09.06.2016
Заповеди на кмета на Община Ценово, за оповестяване на резултатите от публичен търг
09.06.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, относно ползването на лечебни растения
09.06.2016