Новини

Стартира Процедура 2015 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
30.09.2015
Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
04.09.2015
Протокол за извършена проверка
26.08.2015
Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на спечелил на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина
08.06.2015
Избор на изпълнител на професионалното обучение
27.04.2015
Отмяна на наложените мерки по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
20.03.2015
Във връзка с регистрирани 14 случая на туларемия в различни области на страната
18.03.2015
Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
11.02.2015
Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
02.02.2015
В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014

Обяви

Заповед № 362 от 05.10.2015 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване
05.10.2015
Покана за провеждане на консултации
05.10.2015
Заповед РД-11 - 133 от 29.09.2015 година на Кмета на Община Ценово
02.10.2015
Обява за търг с явно наддаване за продажба настояща дървесина
17.09.2015
Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
04.09.2015
Предложения на Кмета на Общината за допълване на годишната програма
02.09.2015
Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
26.08.2015
Предложение на кмета относно изменение и допълнение на Наредба 1 и Наредба 3
24.08.2015
Заповеди на директора на ОД Земеделие гр. Русе за определяне на комисии, които ще ръководят сключването на споразуменията
10.08.2015
Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилия участник в проведения на 24.07.2015 г. публично оповестен конкурс за отдаване наем за срок от 5 /пет/
10.08.2015
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”