Новини

Как да защитите птиците си? - Шест изисквания за защита на вашите птици
11.02.2015
Община Ценово разкрива социална услуга в общността "Дневен център за възрастни хора с увреждания"
02.02.2015
В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014
Стратегически документи по проект на Община Ценово
15.08.2014
Обобщен доклад по анкетно проучване
13.08.2014
ПОКАНА за участие във второ обществено обсъждане
28.07.2014
Покана за участие в първо обществено обсъждане
15.07.2014

Обяви

Предложение от Кмета на Община Ценово за актуализиране на годишната програма
04.03.2015
Заповед на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ
24.02.2015
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване аренда за срок от 10 /десет/ стопански години
19.02.2015
Заповед на кмета на общината за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години
18.02.2015
Забранява се провеждането на пазари и изложби на домашни и други птици на територията на общината
11.02.2015
ОТЧЕТ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
06.02.2015
Заповед на кмета на Община Ценово за прекратяване на договори за аренда
30.01.2015
Обява за набиране на кадрови военнослужещи - Враца
21.01.2015
Заповед на кмета на общината за утвърждаване на процедура за подпомагане на животновъдите
21.01.2015
Предложение на кмета относно приемане на годишна програма
13.01.2015
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”