Новини

В Община Ценово се откри нова социална услуга - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово
16.09.2014
Стартира Процедура 2014 г. по Национална програма „Старт на кариерата”
12.09.2014
Приключи реализацията на проекта на Община Ценово „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”
25.08.2014
Покана за участие в заключителна пресконференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и прог
22.08.2014
Стратегически документи по проект на Община Ценово
15.08.2014
Обобщен доклад по анкетно проучване
13.08.2014
ПОКАНА за участие във второ обществено обсъждане
28.07.2014
Покана за участие в първо обществено обсъждане
15.07.2014
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО
30.04.2014
Покана за частие в заключителна конференция за отчитане на дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома“
16.04.2014

Обяви

Мерки за предпазване и ограничаване проникването на заболяването Инфлуенца по птиците на територията на Община Ценово
11.12.2014
Заповед за изработване на ПУП-ПЗ с. Долна Студена
04.12.2014
До 24.12.2014г. стопаните могат да правят възражения за обхвата на новия слой "Постоянно затревени площи".
04.12.2014
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
02.12.2014
Предложение на д-р Петър Петров, кмет на Община Ценово, за приемане на наредба
28.11.2014
Публично обсъждане на бюджета на Община Ценово за 2015
19.11.2014
Открит конкурс за добив на дървесина за нуждите на Община Ценово 2014
05.11.2014
Предложение на кмета за промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
05.11.2014
Предложение на кмета на Община Ценово за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
20.10.2014
Съобщение относно премахване на агитационните материали
09.10.2014
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”