Новини

УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016
Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016
Покана за участие в подготвителни информационни срещи
22.03.2016
Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
29.02.2016

Обяви

Предложение на Кмета относно допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
23.08.2016
Обява във връзка с инвестиционно предложение "Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово - Белцов - Кривина - пристанище Кривина"
23.08.2016
Протокол №1 от редовно общо събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/
18.08.2016
Предложение на кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
17.08.2016
Предложение на кмета за приемане на Наредба за изменение на и допълнение на Наредба №3
17.08.2016
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс
17.08.2016
Покана за участие в Десети юбилеен фолклорен събор „ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”
12.08.2016
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
09.08.2016
Заповед на кмета на Община Ценово, за прекратяване на договор ДН 2003052016
03.08.2016
Важно съобщение във връка с изработване на кадастрална карта
02.08.2016