Новини

ПОКАНА за участие във второ обществено обсъждане
28.07.2014
Покана за участие в първо обществено обсъждане
15.07.2014
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” В ОБЩИНА ЦЕНОВО
30.04.2014
Покана за частие в заключителна конференция за отчитане на дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома“
16.04.2014
Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.
08.04.2014
Беше приет бюджета на Община Ценово за 2014 година.
13.02.2014
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА ” В ОБЩИНА ЦЕНОВО
29.11.2013
Реализация на проект „Независим живот и грижа в дома” в Община Ценово
30.09.2013
Фолклорен събор „ Ценово пее и танцува“
23.09.2013
На 21.09.2013 година за Седми пореден път ще се проведе Фолклорния събор „Ценово пее и танцува”
16.09.2013

Обяви

СПИСЪК на одобрените кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
30.07.2014
СПИСЪК на допуснатите до втори етап кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
29.07.2014
Обявява се процедура за набиране на персонал за Център за обществена подкрепа с. Ценово
25.07.2014
Заповед за учредяване право на ползване за срок от 5 /пет/ години, за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства
25.07.2014
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години
18.07.2014
Заповеди на кмета на община Ценово за забрана за използване на пасища и мери на територията на Община Ценово като писти
01.07.2014
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години
27.06.2014
Предложение на Кмета на Община Ценово за актуализиране на годишна програма
09.06.2014
Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелил тръжна процедура
21.05.2014
Заповед за изработване на изменение на план за регулация на УПИ Х11 -81 в кв. 9 с. Ценово
19.05.2014
Кмет на Ценово

д-р Петър Георгиев Петров

повече »

Проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”