01.11.2023
ЗАПОВЕД
       Във връзка с изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ с Решение № 660 на Министерски съвет от 15.09.2022 г. Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0 + 500 до км 76 + 040 е обявена за обект с национално значение и за национален обект, на основание § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост /ЗДС/.
 
Трасето на АМ „Русе – Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Изграждането й ще облекчи изключително транспортния поток и ще доведе до рязко намаляване на пътно транспортните произшествия по съществуващия път I – 5.
 
Агенция „Пътна инфраструктура“, в качеството на инвеститор на обекта, е предприела действия за поетапно теренно осигуряване на автомагистралата. В тази връзка, е изготвен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0 + 500 до км 76 + 040 попадащ на територията на Област Русе.
 
Парцеларният план е одобрен със Заповед № РД-02-15-110/10.10.2022 г. /обн. ДВ, бр. 82/14.10.2022 г./ на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Заповедта е влязла в законна сила, което е удостоверено с писмо с изх. № АУ13-8/03.11.2022 г. на МРРБ. На територията на община Ценово одобреният парцеларен план засяга трайно поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на с. Ценово, с. Белцов, с. Долна Студена и с. Пиперково.
 
В изпълнение разпоредбите на чл. 34а, ал. 5 от Закона за държавната собственост, частите от всички общински имоти, попадащи в обхвата на парцеларния план за горепосочения обект следва да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на държавата по реда на Закона за общинската собственост.
 
Агенция „Пътна инфраструктура“, като инвеститор на обекта, е ведомство на бюджетна издръжка и за нея е приложима разпоредбата на чл. 43б, изречение „второ“ от ЗДС.
 
Заповед №-РД-11-160>>