06.12.2018

ОБЯВА

На основание Заповед № РД–11–200 от 05.12.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива  процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване за продажба на обекти общинска собственост.

Обява >>  

Заповед >>   

Документация >>