02.08.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получена допълнителна документация за преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в с. Джулюница, общ. Ценово и изграждане на подстанция и необходимата линейна инфрастурктура за връзка с мрежата“, с възложител „Ценово Солар Плант“ ЕООД.

Всички, които желаят да се запознаят с допълнителната информация  и да  изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Допълнителна информация