11.02.2021    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получена Документация за преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в находище „Ценово-1“ – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе“, с възложител „Скални материали“ АД.
Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното предложение и да  изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000
  
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС