Изх.№ 806
14.05.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ
О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ
Със Заповед № РД-11-056/13.05.2024г. на Кмета на Община Ценово е допуснато изработване на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за УПИ І в кв. 83 по плана на с. Новград, общ. Ценово.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й, чрез Община Ценово пред Административен съд Русе.
 
Съобщението за издадената заповед е поставено на 14.05.2024г. на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и е публикувано на Интернет страницата на Община Ценово.
 
Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.