Изх. № 841/22.05.2024г. 
Уведомление до собствениците на поземлен имот 83 по кадастралния план на
с. Джулюница, Община Ценово
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 1706/20.05.2024г. от Румяна Божинова Тодорова  до Кмета на Община Ценово, придружено от проект за изменение по чл. 51, ал. 1, т. 2, е започната процедура по изменение на кадастралния план за поземлени имоти с номера 38, 37 и 36, кв. 8 с адрес: ул. Пирин № 3, с. Джулюница, Община Ценово.
 
Изменението се изразява в поправка на границите на ПИ 38 с  ПИ 36 и 37 по приложената дворищна регулация, на основание документи за собственост, предоставени от заявителите и геодезически измервания от правоспособно лице по ЗКИР.
 
На  основание  чл. 34, ал. 1 и  3 от  АПК,  в  7 - дневен   срок   от   получаване  на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да предявите писмени искания и възражения, като  представите документи, доказващи  правата Ви на собственик.
 
Документите може да изпратите на адрес: Община Ценово , ул. Цар Освободител № 66, с. Ценово, респективно на e-mail: obshtina@tsenovo.bg  или да ги представите в сградата Община Ценово,  отдел ТСУ на горепосочения адрес.
 
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, Община Ценово ще продължи процедурата по исканото изменение, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на  ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.