06.10.2021

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ
НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

Във връзка с изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. приета с Решение № 144 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №22/27.01.2021г. и Решение № 219 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол № 29/25.08.2021г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост и Заповед РД–11– 116 от 06.10.2021 г. на Кмета на Община Ценово. 

Обява >> 
Заповед >>  
Приложение 1 >>  
Документация >>