24.09.2021

ОБЯВА

   На основание Заповед РД-11 - 105  от 17.09.2021 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.

Заповед РД-11 - 105 >> 
Документация >>