ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

На 11 декември 2018 г., от 10:30 ч., се проведе откриваща пресконференция в Община Ценово, на която се обяви началото на проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“. Той е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца. 

Партьори по проекта, от румънска страна, са Комуна Гряка и Комуна Хотареле.

За да се запознаят с основните цели и очаквани резултати от проекта, на презентацията присъстваха кметът на Община Ценово – д-р Петър Петров, неговите колеги от Комуна Хотареле – г-н Силвиан Манеа и от Комуна Гряка – г-н Флорентин-Михай Сурдулеаса. В залата се събраха много общински съветници, кметове на населени места от Общината, председателят на Общинския съвет – г-жа Галина Георгиева, представители на полицията и пожарната, на читалищата, както и служители на общинската администрация.

„За никого не е тайна, че и от двете страни на р. Дунав се сблъскваме с почти сходни проблеми при овладяването на критични ситуации. Експертите ще разработят обща стратегия за по-добра координация и ефикасни реакции при преодоляване на последствията от природни бедствия между партньорите по проекта“, изтъкна в обръщението си д-р Петров. 

Основните цели, дейности и очакваните резултати по проекта бяха представени от зам. кмета на Община Ценово – г-жа Ваня Игнатова, която е и Ръководител на проекта. Тя подчерта, че близо 11 000 души от трите местни власти ще станат съпричастни с  мерките за защита от горски пожари, наводнения и други природни рискове.

На 13 декември 2018 г., от 11:00 ч., предстои да се проведе откриваща пресконференция и от румънска страна в Комуна Хотареле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.