ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

Десети месец Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца.

На 20 май 2019 г. Община Ценово получи трансфер от Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. на стойност 24 014,76 евро /46 968,07 лв./, представляващи верифицирани разходи по проекта към 31 януари 2019 г.

С оглед успешното реализиране на проекта към момента са проведени всички обществени поръчки и Община Ценово е сключила договори с избраните външни изпълнители.

На 28 май 2019 г. в Община Ценово (България) се проведе четвъртата работна среща между съвместния екип за управление и изпълнение на проекта, включващ представители на  тримата  партньори – Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка. Обсъден беше напредъка по изпълнението на дейностите по проекта и предстоящото финализиране на предложението за промяна на Договора за безвъзмездна финансова помощ, касаещо специализираното оборудване, което Комуна Гряка трябва да закупи в рамките на проекта. На срещата присъстваха и представители на изпълнителя на договор с предмет „Разработване на една обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка“ – „Институт за управление на програми и проекти“ ООД гр. София. Те презентираха на участниците в срещата разделите, които ще бъдат включени при разработване на стратегията, както и логиката на структуриране на документа. Беше обсъдена и връзката между разработването на общо проучване на управлението на риска в трансграничния регион Румъния–България, което ще бъде възложено от Комуна Гряка и разработването на общата стратегия. От срещата беше заключено, че изпълнението на проекта върви по график. 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.