27.02.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

 ОТНОСНО: приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани от Община  Ценово, област Русе"

Съобщение   
Предложение   
Правилник   
Приложения