13.07.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №11 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни  на теритарията на Община Ценово.

цялото предложение >>