16.02.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

 ОТНОСНО: приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 18 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово.  

цялото предложение >>