13.02.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Ценово.  

цялото предложение >>  
приложение >>