08.10.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Инвестиционно намерение „Водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване, с включена автоматизирана система за торовнасяне в трайните насъждения – лешници, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51977.17.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новград, общ. Ценово“, с възложител „Агрола Екоинвест“ ООД.

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното предложение и да  изразят мнения и становища могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 , Кметство Новград или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000