03.07.2024

ОБЯВА
     На основание Заповед №РД – 11 – 88 от 02.07.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя за срок от 10 /десет/ години на следния имот намиращ се в землището на село Долна Студена:
 
Обява >>  
Заповед >> 
Документация >>