03.12.2018

ОБЯВА

На основание Заповед № РД–11–198 от 29.11.2018г. на Кмета на Община Ценово се откривам процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост

Обява >> 
Заповед >>  
Документация >>