ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18.04.2018

Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект

Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект с Република Румъния. Споразумението за привличането на местната администрация като партньор в проектното предложение вече е одобрено от Управляващия орган.

Община Ценово ще бъде партньор на Окръжния съвет в Гюргево и на Областната администрация в Русе по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между окръг Гюргево и Областна администрация Русе“ с код по проекта 16.5.2.010, ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 година, Приоритетна ос 5: Един ефикасен регион, Специфична цел5.1, Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефикасност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество. 

Целта, поставена пред партньорите при изпълнението на проекта е свързана с разработване на интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на равнището на региона Русе – Гюргево и повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при сътрудничество в области от общ интерес, като регионални инвестиции и зелена енергия. Общият размер на бюджетната рамка на проекта е в размер на близо 440 400 евро. За община Ценово са предвидени 425 000 лева . 

За региона Русе – Гюргево специалисти ще разработят стратегия за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. По проекта се предвижда в структурите на местната власт да се достави различно оборудване и обзавеждане. Служителите от общинската администрация в Ценово ще получат 15 преносими компютъра, 15 мобилни телефона, копирна техника, телевизор, два климатика, столове и бюра. Представителни групи на партньорите ще имат възможност да участват и в обучителни семинари в Румъния, Австрия и Швеция. За срок от 13 месеца на работа ще бъдат наети и пет човека, които ще имат задължения да управляват проектните дейности. 

 

МАРИЙ ПEЙЧЕВ,

Връзки с обществеността и протокол  - 0878 671309