02.08.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Ценово на основание чл. 15, ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постановено Решение № РУ-20-ЕО/2021г., относно проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ценово за периода 2021-2024 г.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Прочети подробно