13.07.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно-геофрафска служба, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
2. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.
4. Да нямат друго гражданство.
5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изисквнията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ.
- Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,
- Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).
- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

   За длъжностите могат да кандидатстват и лица, които притежават по-вискоко звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.  

   Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес - 20.07.2021г.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе - гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817 

Офис за военен отчет - Община Бяла
гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3
телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 
http://www.comd.bg/bg/content/obyavyavane-na-vakantna-dlzhnost-vv-voenno-geografskata-sluzhba-za-priemane-na-voenna