01.03.2017

ОБЯВА

От 01.03.2017г. до 10.03.2017г. в деловодството на Община Ценово ще се приемат документи за участие в разпределението на пасища и мери общинска собственост определени за индивидуално ползване с Решение №175 на Общински съвет – Ценово, взето на заседание с Протокол №26/21.02.2017г. Пасищата и мерите ще се разпределят между правоимащите, които притежават животновъдни обекти регистрирани в ИИС на БАБХ съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Документите за участие могат да се изтеглят от сайта на Община Ценово или да се получат в стая 206, която се намира в административната сграда на общината. 

Обява >>   
Декларация >>    
Приложение 1 >>   
Образец >>   
Заявление>>   
Списък Пасища и мери>>