08.07.2024

ОБЯВА
     На основание Заповед №РД – 11 – 089 от 05.07.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост
Обект I.  УПИ VII, в кв. 84, находящ се на ул. „Приста“, в село Новград, Община Ценово, област Русе, с площ от 500 кв.м., предмет на АЧОС № 2371/06.08.2012 г.
 
Обява >>  
Заповед >>  
Документация >>