08.07.2024
ОБЯВА
   На основание Заповед №РД – 11 – 090 от 05.07.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост
            Обект I.  УПИ Х-217, в кв. 35, находящ се на ул. „Димчо Дебелянов“ №2, в село Долна Студена, Община Ценово, област Русе, с площ от 700 кв.м., предмет на АЧОС № 3510/08.04.2024 г.
 
Обява >>   
Заповед >>  
Документация >>