18.02.2021г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка със Заповед РД-11- 028 от 18.02.2021г.  кмета на община Ценово е назначена комисия от служители на общината, които да изършат проверка на обект: "Офис сграда към фотоволтаична централа 30 KW"  
 Прочети подробно »