26.07.2016

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "РАБОТЕН"И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОИТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

28.07.2016
Решение 

29.07.2016 г.
Решение в АОП 

28.07.2016
Обявление  

29.07.2016 г.
Обявление в АОП
Обявление ЕС 

28.07.2016
Заглавна страница  
Технически спецификации  
Образци на документи  
Указания за подготовка на образците на документи  
Проект на договор  
Указания за подготовка на офертите  
Информация - 1: ЧЛ. 44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП  
Информация - 2: ЧЛ. 44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП   

08.09.2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти 

13.09.2016 г.
Протоколи от работата на комисията 
Решение за определяне на изпълнител  

14.09.2016 г.
Договор 11814092016ДЗ 

11.10.2016 г. 
Обявление за възложена поръчка   
Обявление в ЕС    
Обявление АОП   

 27.07.2018 г.
Допълнително споразумение към Договор № 11814092016ДЗ  
Обявление за изменение на обществена поръчка РОП/АОП  
Обявление за изменение на обществена поръчка - Официалния вестник на ЕС  
Публикувана информация на страницата на АОП

Публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 327845 в брой S 143 от 27/07/2018.
Можете да проследите публикацията на следния Интернет адрес >>  

 21.07.2021 г.
Обявление за приключване на договор за ОП в РОП  
Линк в РОП: https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1017188