ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО - ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

От 30.07.2018 г. Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ, № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Към 30.11.2018 г. Община Ценово получи авансово плащане от Договора за национално съфинансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (България) в размер на 84 293,73 лв. (43 099,36 евро) и подаде 1 бр. искане към Министерство на регионалното развитие и публичната администрация (Румъния) за възстановяване на извършени разходи за подготовка на проекта в размер на 8 000 лв. (4 090,40 евро). 

За успешното реализиране на проекта Община Ценово, от една страна, подписа договори с външни изпълнители за: изготвяне на тръжна документация за процедури за възлагане на обществени поръчки; извършване на устен и писмен превод; предоставяне на информация и публичност, и от друга страна, провежда публични процедури за избор на външни изпълнители за: закупуване на офис оборудване; организиране и провеждане на публични събития; предоставяне на външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проекта.

На 28.11.2018 г. в Комуна Хотареле (Румъния) се проведе втората работна среща между съвместния екип за управление и изпълнение на проекта, включващ представители на  тримата  партньори – Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка. Обсъден беше напредъка по изпълнението на дейностите по проекта. Конкретно бяха уточнени датите и организацията на предстоящите откриващи пресконференции по проекта, съответно в Община Ценово – на 11.12.2018 г. (10:30 ч.) и в Комуна Хотареле – на 13.12.2018 г. (11:00 ч.), както и напредъка на предложението за промяна на Договора за безвъзмездна финансова помощ, касаещо специализираното оборудване, което Комуна Гряка трябва да закупи в рамките на проекта.