02.03.2017

Електронно подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Уважаеми избиратели, уведомяваме ви, че може да подадете заявление и електронно по електронната поща на Община Ценово на адрес: otpizborits@abv.bg с попълнено заявление - Приложение № 12.  Моля да оставите и телефон за връзка.

Чл. 36. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. 

Заявление - Приложение № 12