22.06.2021

ДОКЛАД

От 03.06.2021г. от 10:00 часа на основание Заповед с № 167 от 26.04.2021г. комисия от Община Ценово, се събра и разгледа заявленията подадени по реда на чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, от правоимащи лица, собственици на регистрирани животновъдни обекти на територията на с. Ценово, община Ценово като определи броя на притежаваните от всеки Заявител животински единици и съответно разпредели полагащите им се пасища и мери. 

Доклад >> 
Протокол Ценово >>