25.02.2021 г.

ДО 
„АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД

гр. Русе 
ул. „Димитър Атанасов" 3, вх. 1, ет. 6  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че с Протокол от 24.02.2021г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 067 от 15.02.2021г. на Кмета на община Ценово е определено обезщетение за право на прокарване и сервитут на стоеж: Канал дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе

Приложено изпращаме Ви Протокол от 24.02.2021г. на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.215 от ЗУТ.

Протокол от 24.02.2021.