• Заповед на Кмета във връзка със Закона за гражданската регистрация
  10.04.2019

  09.04.2019

  ЗАПОВЕД

  Заповед №100 от 09.04.2019 на Кмета на Община Ценово във връзка с чл. 99б от  "Закона за гражданската регистрация".

  прочети подробно >>  

 • Предложение от Кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16
  5.04.2019

  05.04.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията  на Община Ценово.

 • Обява за конкурс за длъжността "Главен архитект"
  4.04.2019

  04.04.2019

  На основание  чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и заповед № РД - 11 - 047 от 01.04.2019 г. на Кмета на Община Ценово, Община Ценово 

  ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за длъжността:

 • Със Заповед № РД–11–044 на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  22.03.2019

  22.03.2019

  ОБЯВА 

  На основание Заповед № РД–11–044 от 21.03.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на: 

 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
  21.03.2019

  21.03.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 041 от 20.03.2019г. и Заповед №РД-11/ 042 от 20.03.2019г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда земеделски земи общинска собственост за срок от 10 години. 

 • На 21.03.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Ценово етаж 3, стая 302 обсъждане на Годишния доклад
  15.03.2019

  15.03.2019

  ПОКАНА          

 • Забранява се брането, събирането, отрязването, изкореняването и др. на взети от природата екземпляри от защитени растителни видове
  15.03.2019

  15.03.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Предложение на кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  8.03.2019

   08.03.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  28.02.2019

  28.02.2019

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11- 020 от 21.02.2019 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 10 години в землищата на селата:

 • ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  21.02.2019

  21.02.2019

  ИНФОРМАЦИЯ  

  за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община ЦЕНОВО

  Прочети подробно »