09.07.2024

ЗАПОВЕД
№ РД – 11 - 091
с. Ценово, 08.07.2024г.
 На 02.07.2024г.  с входящ номер Ж – 1, в деловодството на Община Ценово постъпи жалба до Административен съд Русе, срещу Заповед № РД – 11 – 069 от 18.06.2024г. на Кмета на Община Ценово, с която се изземват имоти, публична общинска собственост с НТП пасище и мера, находящи се в землището на село Ценово.
 
НАРЕЖДАМ
 1.  Отменям изцяло Заповед № РД – 11 – 069 от 18.06.2024г. на Кмета на Община Ценово. 
 
Заповед >>