10.02.2021

ОБЯВА

На основание Заповед №01 от 10.02.2021 г. на Председателя на НЧ "СВЕТЛИНА-1905" с. Караманово, във връзка с взето решение на читалищното настоятелство с протокол №18 от 26.01.2021 г., свързани с управление на собствеността на Народно Читалище "СВЕТЛИНА-1905" с. Ценово, представляваща земеделска земя, находяща се в землищетон на с. Караманово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопанси години считано от 2021-2022 година.

Заповед >>