Новини

Обновяване на детския кът за игра на открито по проект „Ромакт“ от Програмата на Съвета на Европа
29.06.2022
Предоставянето на топъл обяд в Община Ценово приключва на 30.09.2021г.
28.09.2021
Закриваща пресконференция по проект ROBG-417
29.07.2021
32-ма нови потребители ползват услугата „Топъл обяд“ от 01.07.2021 г.
20.07.2021
През месец юни 2021 г. в Комуна Хотареле и Комуна Гряка, Република Румъния се проведоха обучения на доброволците на трите партньора по проект ROBG-417
16.06.2021
Приет е план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.
02.06.2021
Две години и десет месеца Община Ценово изпълнява проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове
31.05.2021
Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020

Обяви

Заповед ТСУ ПУП ПП
29.09.2022
Протокол на комисия
29.09.2022
СПРАВКА относно постъпилите предложения и становища във връзка с проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3
20.09.2022
Обява търг с тайно наддаване за наем на дворни места за 5 години
14.09.2022
Обява публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на община ценово
14.09.2022
Заявление за учредяване право на прокарване
09.09.2022
Обява от Държавен фонд Земеделие
05.09.2022
Постъпило е заявление с внесен проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50.27 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград
02.09.2022
В Община Ценово е постъпило искане от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ БВ“ ЕООД
02.09.2022
Заявление за учредяване право на прокарване за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ в с. Кривина
01.09.2022