Днес 01.09.2022 г. на основание Заповед № 238 от 26.08.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№3287/25.08.2022г., 

 КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

            Комисията разгледа постъпилото Заявление с вх.№ 3287/25.08.2022г., от г-н Иван Стоилов Радулов от гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“6-ти септември“№38, ет.2, който е упълномощен представител, съгласно пълномощно от 07.07.2021г. на „АНИРАДИ“ ЕООД, гр. Русе с ЕИК 206291881 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Николаевска“ №109, вх.5, ет.2, ап.13, представлявано от управителя – Анатолий Иванов Иванов от гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Николаевска“№109, вх.5, ет.2, ап.13. В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ до ново ел. табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП „Т-1 Кривина, находящо се в с. Кривина, община Ценово, област Русе.

Констативан протокол