08.09.2022

УТВЪРДИЛ:

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО     

П Р О Т О К О Л

Днес 08.09.2022 г. на основание Заповед № 246 от 02.09.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№3374/31.08.2022г., от “Ценово Солар Плант“ ЕООД, ЕИК 206015300 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Славянска“№5, ет.7, представлявано от Управителите – Никола Петров Газдов с ЕГН 8108186266 и Велислав Борисов Белниколовски с ЕГН 8102036340. В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване:

Протокол>>