З А П О В Е Д 

       № РД-11- 129 

с. Ценово, 02.09.2022 г.

        В Община Ценово е постъпило искане от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ БВ“ ЕООД, с управител Борислав Великов за процедиране по компетентност, касаещо разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІV-79 и УПИ І-82 и (ИПУР) Изменение план на улична регулация за УПИ ІV-79 в кв. 19 по плана на с. Пиперково, обл. Русе.

Заповед  129