ОБЩИНА ЦЕНОВО ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

Административните услуги, които община Ценово извършва, се предоставят от Центъра за услуги и информация на гражданите
 
Център за административно обслужване
Адрес:   област Русе, община Ценово, с. Ценово, п.к. 7139, ул. "Цар Освободител" № 66;
Е - адрес: http://www.tsenovo.bg;
Е- поща:   obshtina@tsenovo.bg;
Телефон:  08122/ 25-10 /вътрешен - 48/;
Факс:        08122/ 20-02;
 
Начини на заявяване на услугата:               
 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс: 08122/ 20-02.
 
Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:
 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка;
 
Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

Начин на плащане:                                    
 • На гише „Каса” в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • По банкова сметка:
  BIC: CECBBGSF
  IBAN: BG04 CECB 9790 8476 5427 00
  БАНКА: ”ЦКБ” АД – клон Русе, офис Ценово;
 •  С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за услуги и информация на гражданите. 
 

Кодове на административните услуги:

Наименование на кодовете за вид плащане
Код за вид плащане
1
Окончателен годишен (патентен) данък
44 14 00
2
Данък върху недвижимите имоти
44 21 00
3
Данък върху наследствата
44 22 00
4
Данък върху превозните средства
44 23 00
5
Такси за битови отпадъци
44 24 00
6
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 25 00
7
Други данъци
44 34 00
8
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
44 37 00
9
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
44 40 00
10
Приходи от наеми на имущество
44 41 00
11
Приходи от наеми на земя
44 42 00
12
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44 43 00
13
Приходи от лихви по срочни депозити
44 44 00
14
Дивидент
44 48 00
15
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
44 49 00
16
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
44 51 00
17
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
44 52 00
18
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
44 55 00
19
Приходи от продажби на земя
44 56 00
20
Приходи от концесии
44 57 00
21
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44 58 00
22
Приходи от продажба на нематериални активи
44 59 00
23
Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети
44 65 00
24
Други неданъчни приходи
44 70 00
25
Такси за технически услуги
44 80 01
26
Такси за ползване на детски градини
44 80 02
27
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване
44 80 03
28
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
44 80 04
29
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
44 80 05
30
Такси за административни услуги
44 80 07
31
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 08
32
Такси за ползване на полудневни детски градини
44 80 09
33
Такси за ползване на общежития и други по образованието
44 80 10
34
Такси за гробни места
44 80 11
35
Туристически такси
44 80 12
36
Такси за притежаване на кучета
44 80 13
37
Други общински такси
44 80 90
38
Приходи по Закона за опазване на околната среда
44 80 81

Административен регистър >>