ПРОЕКТИ   

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
 
      Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина, община Ценово, област Русе" се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 
      През 2023 година Община Ценово сключи договор BG06RDNP001-7.017-0012-C01/19.09.2023 г. бешевъзложено изпълнението на строителство. Инвестицията по проекта включва Реконструкция и рехабилитация на улици в 4 от деветте населени места на Община Ценово, като разпределението е следното:
  1. За „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, община Ценово, област Русе“ в размер на 748 613,33 (словом: седемстотин четиридесет и осем хиляди шестстотин и тринадесет лева и 33 ст.) лева без ДДС или 898 336,00 (словом: осемстотин деветдесет и осем хиляди триста тридесет и шест лева и 00 ст.) лева с ДДС, в т.ч.:
     a. За изпълнение на Подобект 1 - улица "Възраждане" в с. Ценово, община Ценово, област Русе в размер на: 176 521,91 (словом: сто седемдесет и шест хиляди петстотин двадесет и един лева и 91 ст.) лева без ДДС;
     b. За изпълнение на Подобект 2 - улица „Бачо Киро“ в с. Ценово, община Ценово, област Русе в размер на: 129 691,64 (словом: сто двадесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 64 ст.) лева без ДДС;
     c. За изпълнение на Подобект 3 - улица „Христо Смирненски“ в с. Ценово, община Ценово, област Русе в размер на: 442 399,78 (словом: четиристотин четиридесет и две хиляди триста деветдесет и девет лева и 78 ст.) лева без ДДС
  2. За „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица "Митко Палаузов" в с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“За „Реконструкция и рехабилитация на улица “Васил Левски с. Долна Студена“ в размер на 174 928,94 (словом: сто седемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 94 ст.) лева без ДДС или 209 914,73 (словом: двеста и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и 73 ст.) лева с ДДС;
  3. За „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица "Генерал Радецки" в с. Караманово, община Ценово, област Русе“ в размер на 826 161,12 (словом Осемстотин двадесет и шест хиляди сто шестдесет и един лева и 12 стотинки) лева без ДДС или 991 393,34 (словом Деветстотин деветдесет и една хиляди триста деветдесет и три лева и 34 стотинки) лева с ДДС;
  4. За „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица "Никола Вапцаров" в с. Кривина, община Ценово, област Русе“ в размер на 109 341,73 (словом: сто и девет хиляди триста четиридесет и един лева и 73 ст.) лева без ДДС или 131 210,08 (словом: сто тридесет и една хиляди двеста и десет лева и 08 ст.) лева с ДДС;
Строителството на улиците е изпълнено през 2023 година. В началото на 2024 година общината изпрати искане за окончателно плащане към финансиращият орган – Държавен фонд „Земеделие“.
За изпълнение на проекта са използвани услугите на проектатнти, консултанти, като с разходите за тях, проекта приключи на обща стойност 1 948 345,12(един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и пет лева и 12 ст.) лева без ДДС или 2 338 014,14 (два милиона триста тридесет и осем хиляди и четиринадесет лева и 14 ст.)лева с ДДС
За периода на изпълнение на проектните дейности са реконструирани улицисобща дължина 370 лин. м.
 

 

 

 

 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., беше изготвен и подаден за финансиране през 2018 година.  

През 2019 година Община Ценово сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0033-C01 на 13.05.2019 г. след което беше възложено изпълнението на строителство. Инвестицията по проекта включва изграждане на нова спортна инфраструктура в едно от най-големите села на територията на Община Ценово.

Проектът предвижда изграждане и оборудване на нова спортна площадка на открито. Оформяне на два къта за спорт и алеи за достъп. В едната част се предвижда мултифункционална станция с комбинирани уреди за стрийт фитнес, а във втората - площадка за скейтборд с няколко съоръжения. В рамките на площадката са предвидени пейки за почивка и изчакване на спортуващите и соларно осветление.

Проекта се изпълнява след одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. 

Средствата по договора за безвъзмездна финансова помощ са за изпълнение на строителните дейности, включени и разходи за проектиране и авторски надзор, както и разходите за консултантски услуги по изготвянето и управлението на проекта 

Целта на проекта беше изграждането на нова площадка за спорт на открито, като с реализация ще подобри привлекателността на жизнената среда в населените места от общината, както и ще обнови и облагороди общински площи, което от своя страна ще доведе до повишава качеството на живот на населението

Общата стойност на проекта е 97 767.79 лева
В. т. ч. Европейско финансиране  83 102.62 лева
Национално финансиране  14 665.17 лева

На 20.10.2021 година приключи изпълнението на строителството
На 07.01.2022 година Общината подаде искане за окончателно плащане към Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Табела на проекта  

 

 

 

 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

       Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“  се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 

      През 2019 година е възложено изпълнението на следното строителство на улици по населените места:

- За „Реконструкция и рехабилитация на улица “Хан Аспарух с. Ценово“ в размер на 767 593,06 (седемстотин шестдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и три лева и 6 ст.) лв. с ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица “Васил Левски с. Долна Студена“ в размер на 164 206,14 (сто шестдесет и четири хиляди двеста и шест лева и 14 ст.) лв.  с ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица “Хан Крум с. Долна Студена“ в размер на 91 031,70 (деветдесет и една хиляди и тридесет и един лева и 70 ст.) лв. с ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски с. Джулюница “ в размер на 65 238,92 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лева и 92 ст.) лв. с ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица „Зора“ с. Караманово“ в размер на 56 437,61 (словом: петдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 61 ст.) лева с ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев“ с. Новград“ в размер на 51 793,70 (словом: петдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 70 ст.) лева ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица „Охрид“ с. Кривина“ в размер на 32 026,26 (словом: тридесет и две хиляди и двадесет и шест лева и 26 ст.) лева с ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица „Тунджа“ с. Пиперково“ в размер на 27 704,64 (словом: двадесет и седем хиляди седемстотин и четири лева и 64 ст.) лева с ДДС;
- За „Реконструкция и рехабилитация на улица „Янко Янакиев“ с. Беляново“ в размер на 51 087,04 (словом: петдесет и една хиляди и осемдесет и седем лева и 04 ст.) лева с ДДС

Общата стойност на възложеното строителство по проекта е в размер на 1 307 119,07 (един милион триста и седем хиляди сто и деветнадесет лева и 07 ст.) лева с ДДС. 
Строителството на част от улиците е изпълнено през 2019 година, за останалите ще продължи пред 2020 година.

Табела на проекта 

 

 

 

 

  

ОБЩИНА ЦЕНОВО СТАРТИРА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО-ХОТАРЕЛЕ-ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, изпълнява от 31.07.2018 г. проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с договор, за безвъзмездна финансова помощ, № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“.

1. Кратка информация за параметрите на проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове" 
http://www.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/Press-release_BG_10.2018-.pdf

2. Прессъобщения
30.11.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/informacia-otnosno-izpalnenieto-na-deinostite-po-proekt-robg-417
03.12.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/pokana-i-dneven-red-za-nachalna-preskonferencia-po-proekt
12.12.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/provede-se-otkrivashta-preskonferencia-v-obshtina-cenovo-po-proekt-ROBG-417
28.01.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/shesti-mesec-uspeshno-realizirane-na-proekt-ROBG-417
26.02.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/obshtina-cenovo-sedmi-mesec-uspeshno-realizira-proekt-ROBG-417
20.03.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/provede-se-rabotna-sreshta-v-komuna-griaka-19-03
25.04.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/deveti-mesec-uspeshno-realiziran-proekt-robg-417
29.05.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/pressaobshtenie-29-05-2019
27.06.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/prodaljava-uspeshnoto-realizirane-na-deinostite-po-proekt-ROBG-417
30.07.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/veche-1-godina-obshtina-cenovo-uspeshno-izpalniava-proekt-ROBG-417
30.08.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/trinaiseti-mesec-obshtina-Cenovo-uspeshno-realizira-proekt-ROBG-417
17.09.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/dostaven-e-avtomobil-mercedes-unimog-u427
30.10.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/provede-se-5-rabotna-sreshta-v-komuna-hotalere
28.11.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/godina-i-chetiri-meseca-uspeshno-izpalnenie-na-proekt-ROBG-417%20
16.12.2019 г.
http://www.tsenovo.eu/provedoha-se-kragli-masi-v-obshtina-cenovo-komuna-hotarele-komuna-gryaka
29.01.2020 г.
http://www.tsenovo.eu/godina-i-polovina-obshtina-cenovo-realizira-proekt-ROBG-417
26.02.2020 г.
http://www.tsenovo.eu/provede-se-6-rabotna-sreshta-v-komuna-gryaka-po-proekt-ROBG-417
30.03.2020 г.
http://www.tsenovo.eu/godina-i-osem-meseca-uspeshno-izpalnenie-na-proekt-ROBG-417%20
29.05.2020 г.
http://www.tsenovo.eu/partniorite-po-proekt-ROBG-417-podadoha-iskane-za-udaljavane-sroka-na-proekta-s-6-meseca
30.06.2020 г.
http://www.tsenovo.eu/godina-i-edinadeset-meseca-obshtina-cenovo-izpalniava-transgranichen-proekt-ROBG-417
29.07.2020 г.
http://www.tsenovo.eu/godina-i-edinadeset-meseca-obshtina-cenovo-izpalniava-transgranichen-proekt-ROBG-417
31.05.2021
https://www.tsenovo.eu/dve-godini-i-deset-meseca-proekt-ROBG-417 
16.06.2021
http://tsenovo.eu/prez-mesec-uni-2021-v-komuna-hotarele-se-provedoha-obuchenia-na-dobrovolci-po-proekt-ROBG-417 
29.07.2021
http://www.tsenovo.eu/zakrivashta-preskonferencia-po-proekt-ROBG-417-28-07-2021

3. Списък на възложените договори по Закона за обществените поръчки

4. "Обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместното трансгранично партньорство между Община Ценово-Комуна Хотареле и Комуна Гряка".
STRATEGIE COMUNĂ PENTRU O COORDINARE MAI BUNĂ ȘI  REACȚIA EFECTIVA AL UNULUI  PARTENERIAT TRANSFRONTALIER ÎNTRE COMUNA  ȚENOVO, COMUNA HOTARELE ȘI COMUNA GREACA IMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE
COMMON STRATEGY ON BETTER CO-ORDINATION AND EFFICIENT REACTIONS OF A JOINT CROSS-BORDER PARTNERSHIP BETWEEN TSENOVO MUNICIPALITY, HOTARELE COMMUNE AND GREACA COMMUNE AGAINST NATURE RISKS

 

 

В нов трансграничен проект се включва община Ценово

1. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОЕКТ 16.5.2.010 С КОД: ROBG-136

2. ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
13.05.2019
http://tsenovo.eu/pressaobshtenie-13-05-2019 
01.04.2019
http://tsenovo.eu/pressaobshtenie-01-04-2019
06.02.2019
http://tsenovo.eu/eksperti-ot-ruse-cenovo-i-gurgevo-obsajdaha-razvitie-na-vazobnoviaemi-iztochnici
05.02.2019
http://tsenovo.eu/v-zala-1-na-oa-se-provede-seminar-05-02
28.01.2019 
http://tsenovo.eu/na-05-01-2019-v-zala-1-na-obl-administracia-ruse-shte-se-prowede-seminar 
04.10.2018
http://tsenovo.eu/v-oblastna-administracia-se-obsadi-sastoianieto-i-potenciala-na-zelenata-ikonomika-v-transgranicnia-region-ruse-gurgevo
05.10.2018
http://tsenovo.eu/krygla-masa-za-sastoianieto-i-potenciala-na-zelenata-ikonomika-v-transgranichnia-region-ruse-gurgevo
09.10,2018
http://tsenovo.eu/eksperti-zaedno-s-partniori-sformiraha-rabotna-grupa-za-action-plan
17.09.2018 
http://tsenovo.eu/eksperti-posetiha-gusing
13.08.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/eksperti-ruse-tsenovo-gurgevo-uchastvaha-v-kurs-menidjmynt-na-publichnite-investicii
02.07.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/pressaobshtenie-02-07
25.06.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/eksperti-ot-ruse-i-cenovo-se-zapoznaha-s-rumanski-opit-v-upravlenieto-na-evropeiski-proekti
22.05.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/pressyobshtenie-24-04
16.05.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/pressyobhtenie-16-05
30.04.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/balgarski-i-rumanski-eksperti-obmeniha-opit-v-upravlenie-na-evropeiski-proekti
18.04.2018 г.
http://www.tsenovo.eu/obshtina-cenovo-zapochva-rabota-po-nov-transgranichen-proekt

3. СПИСЪК НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

4. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Откриваща пресконференция гр. Русе – 22.05.2018 г.
2. Презентации на Програма за наставничество гр. Русе 23-27.04.2018 г.
3. Доклад от Програма за наставничество гр. Гюргево 18-22.06.2018 г.
4. Доклад за посещение в гр. Стокхолм, Швеция 24 - 29.06.2018 г.;
5. Презентация от Обучение в Констанца 06.-11.08.2018 г.
5.1. Снимки от Обучение в Констанца 06.-11.2018 г.
6. Доклад за посещение в гр. Гюсинг, Австрия 09 - 14.09.2018 г.
7. Информация Кръгла маса 03.10.2018 г. в гр.Русе;
7.1. Снимки от Кръгла маса 03.10.2018 г.;
8. Еднодневно обучение 05.02.2019 г.
8.1. Презентации 05.02.2019 г.
9. Презентации Обучение гр. В. Търново – Март 2019 г.
10. План за действие на Работна група;
10.1. Заинтересовани страни в област Русе
11. Наръчник за изпълнение на стратегия;
12. Стратегия за ЕЕ на ТГРегион Русе-Гюргево
13. Закриваща пресконференция 14.05.2019 г.

5. РЕЗУЛТАТИ
Линк с резултатите по проекта 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 18/313/00224 от 19.11.2012 г.

 «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности
на община Ценово с прилагане на компютърни технологии»  

 

Списък на филмите в аудио-визуалната база на Изложбата

1. Местните песни и танци:
1.1. Певчески и танцови групи от с. Ценово - фолкрорен събор "Ценово пее и танцува"
1.2. Певческа група от с. Джулюница, с. Новград, с. Кривина;  
1.3. Певческа група от с. Белцов и с. Долна Студена
1.4. Певчески групи от с. Караманово и с. Пиперково;  
1.5. Танцови състави от с. Новград
1.6. Танцов състав от с. Караманово
1.7. Танцови състави от с. Долна Студена

2. Празници, обичаи, обреди и занаяти:
2.1. Великден в с. Ценово
2.2. Бабин ден във всички села (червяване на децата и къпане на бабата)
2.3. Трифон – Зарезан в с. Беляново, с. Караманово, с. Новград, с. Кривина
2.4. Лазаруване в с. Новград , с. Кривина, с. Караманово
2.5. Жътва в с. Ценово, с. Долна Студена
2.6. Коледа с коледарските групи от с. Белцов, с. Караманово и с. Пиперково
2.7. Еньовден в с. Ценово
2.8. Занаяти в община Ценово

3. Предания:
3.1. С момина сянка вградена, Караманово; 
3.2. Името на с. Караманово - три легенди
3.3. Поп Мартин с. Ценово;  
3.4. Кралимаркови стъпки с. Ценово

4. Гозби и зимнини
4.1. Месено премесено, варено опечено и топло поднесено (макарина, дулагач, гюзлеми, потура, печено агне в пещ, пача, риба на ориз, рибена чорба, прасул /охлювена чорба/ и др.)
4.2. Постно, но пък доста сносно (Точена чорба, пържена пиперенца, леща, фасул, лозови сълми, гугулаза и др.)
4.3. От Ценово - по нещо благо, да ви стане то мило и драго (сладка каша, сладка халва, точено сладко, тиквеник)
4.4. Скътай нещо за зимъска и го яж, когато сняг запръска (пиперенца, крушенца, езме, емиш, червянца)

5. Историческо наследство:
5.1. Крепости: Римската крепост „Ятрус” , Новградската крепост
5.2. Етнографска сбирка с. Новград
5.3. с. Ценово - етнографска сбирка, Богбаир

6. Природни забележителности:
6.1. Река Дунав, паметник  Хаджи Димитър и Стефан Караджа, устие на Янтра, рибарско селище
с. Кривина

6.2. Река Янтра, рафтинг, регата, лодки по Янтра, въжен мост Беляново;  
6.3 Река Янтра, риболов
6.4 Дивеч, възможности за ловен туризъм
6.5. Скални образувания с. Белцов /Гюбека/, Беляново, Ценово /Домуза/
6.6. Туристическа екопътека
6.7 Туристическа пътека Хаджийска чешма, Пещерата, Чуката, Хайдушки дупки, Кайнака, Петата
горичка

6.8 Туристическа пътека Пиперково, павленски път, ливадите, римските вили, с. Павел;  

 

„Център за обществена подкрепа” с. Ценово 

В резултат на упоритите усилия на Община Ценово беше издадена Заповед № РД01-719 от 04.06.2014 год. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за откриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в с. Ценово. Центърът е с капацитет 20 места и персонал 4 души. От 1 юни 2014 г. социалната услуга се разкрива като дейност, финансирана от държавата, и е насочена към деца и семейства.

Необходимостта от  услугата "Център за обществена подкрепа" като държавно делегирана дейност се установи след направения анализ на потребностите и целевите групи.

Доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа е Община Ценово.

Местоположението и материалната база на Центъра за обществена подкрепа е съобразено с целите и дейностите, които ще се извършват в него. Местонахождение на ЦОП е в сграда общинска собственост, находяща се на  – ул. Цар Освободител № 72, с. Ценово – втори етаж.

ЦОП e комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване  изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране  и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа в община Ценово е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. 

 На 10.09.2014 се проведе информационна среща с кметовете и кметските наместници на населените места от Община Ценово, на която бяха представени  услугите, които се предоставят от ЦОП с. Ценово.

прочети подробно >> 

  

 

ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА >> PDF  

Заключителна презентация за проекта >> PDF