22.01.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово.

Цялото предложение >>  
Проект на плана защита при бедствия>>