Изх. № 1399

02.09.202.

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 3405 от 01.09..2022 год. от Славка и Ангел Недялкови с внесен проект за  ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50.27 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, община Ценово в местността „Стопански двор“

В плана за застрояване е запазена съществуващата сграда като елемент на плана, а с ограничителната линия на застрояване е посочено бъдещо застрояване в имота и отреждане - предимно производствена зона /Пп/.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.