Общ устройствен план на Община Ценово

 
Обнародван в Държавен Вестник брой: 78, от 12.9.2023 г.
 
 

Общ устройствен план - графична част  

        Населени места   
                Беляново  
                Белцов  
                Джулюница  
                Долна Студена  
                Караманово  
                Кривина  
                Новград  
                Пиперково  
                Ценово  

        Прогноза  

        Културно наследство   

        Зелена Система  

        Транспорт  

        Електроснабдяване  

        ВиК  

        Телекомуникации  

Правила и нормативи за прилагане на ОУП  

Становище по Екологична Оценка  

Обобщена справка