11,10.2023

ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, В ЧАСТТА ОТНОСНО СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО НИВО"

Законът за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), с които се въвежда планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определят водещата ролята на общинските администрации при реализирането на този процес.
 
Към настоящия момент, съгласно разпоредбите ЗСУ и НПСУ, и на база анализите и предложенията за планиране на социалните услуги, изготвени от общините, са разработени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).
 
Като последващи действия стартира обсъждане на общинско и областно ниво на Анализа и предложението за Картата.
 
Обсъждането на общинско ниво включва:
1. Публикуване на интернет сайта на общинската администрация на Анализа и Предложението за Картата;
2. Организиране на предстоящи публични дискусии относно социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Картата, включително и такива в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги, за които гражданите ще бъдат уведомени допълнително чрез интернет страницата на Община Ценово.
 
Спазвайки Наредбата за качеството на социалните услуги, в съответствие с чл. 49, ал.1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира обсъждане на Анализа и предложението за Картата, в частта относно социалните услуги на общинско ниво. Срокът за обсъждането на предложението е 30 дни.
 
Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата) са публикувани на интернет страницата на общината, раздел „Обяви“ за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се подават в срок до 09.11.2023г. писмено в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. „ЦарОсвободител“ № 66 или на ел. поща: obshtina@tsenovo.bg

 

Публикувано на 11.10.2023 г.

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

2. Предложение за Национална карта на социалните услуги;

   2.1. Предложение за Национална карта на социалните услуги за област Русе.