Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

Новини

30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана и дневен ред за десето редовно заседание на ОбС Ценово, което ще се проведе на 27.05.2020 г.
20.05.2020
Покана и дневен ред за заседание на Постоянни комисии, което ще се проведе на 22.05.2020 г.
18.05.2020
Покана и дневен ред на заседания на постоянни комисии 24.04.2020
22.04.2020
Покана и дневен ред на девето редовно заседание на ОбСЦеново 29.04.2020
22.04.2020
Покана с дневен ред за осмо редовно заседание на ОбС
24.03.2020
Справка за постъпилите предложения, относно Отмяна на Наредба № 11 за пожарната безопасност на територията на Община Ценово
13.03.2020
Предоставя се 30-дневен срок за предложения и становища по отношение изменение на Наредба № 19 за местните данъци
10.03.2020
СПРАВКА за отразяване на становища и предложения, получени в рамките на периода за обществени консултации
27.02.2020
Докладна записка от Председателя на Общински съвет Ценово за отмяна на Наредба 11
25.02.2020
Покана и дневен ред на 7 редовно заседание на Общински съвет Ценово
24.02.2020