05.02.2020

О Б Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово и Заповед РД–11–022 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Ценово.

ОБЯВЯВА:

1. Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово. 

Описанието на имотите е отразено в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.     

2. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.

3. Оглед на обектите се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на търга.

4. Срокът за приемане на заявленията за участие е до 17.00 часа на 21.02.2020г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово.

5. Тръжната процедура да се проведе на 24.02.2020г. в сградата на Община Ценово, зала 302 от 11.00 часа.

6. Тръжната процедура да се проведе при спазване на нормите определени в Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово и законовата уредба.

7. Тръжната документация е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет страницата на община Ценово – www.tsenovo.eu

8. Минималното ценово предложение за годишна наемна цена е 10.00 /десет/ лева на декар съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на Наредба №2 за общинската собственост на община  Ценово. Стъпката за наддаване е 10% от началната тръжна цена.

9. В настоящата тръжна процедура, за всеки имот се участва отделно, с едно заявление и един комплект тръжна документация.

10. Размер на депозита за участие е 20% върху първоначалната тръжна цена.
Депозитът се  плаща в касата на Общината до 17.00 часа на деня предхождащ търга или по банков път – Централна Кооперативна Банка АД – гр. РУСЕ, офис Ценово, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF.

11. До участие в тръжната процедура се допускат всички лица, които нямат задължения към Община Ценово и са собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да подържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние.

12. Договорът за наем се сключва за текущата стопанска 2019/2020 г. 

13. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. № 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24, и на www.tsenovo.eu 

Обява >>
Заповед >>
Приложение 1 >>
Документация >>