29.09.2022

З А П О В Е Д 

№ РД-11- 139 

с. Ценово, 29.09.2022 г.

За учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трасе и сервитутна зона върху участъци от имоти, собственост на община Ценово, област Русе за полагане на кабел САВТ 4х50мм2 за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ до ново ел. табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП „Т-1 Кривина, находящо се в с. Кривина, община Ценово, област Русе“ находяща се в УПИ IV-190, кв.33 по плана на с. Кривина, община Ценово.
Заповед  139