ЗЕЕ и ЗЕВИ

Програми и отчети по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО (2014 – 2020 ГОДИНА).  
ПРОГРАМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА (2017 – 2020 ГОДИНА).  
ПРОГРАМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА (2017 – 2027 ГОДИНА).  

Отчети по ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
2020
2019 
2018 
2017
2016 

Отчети по ЗАКОНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА
2020
2019  
2018  
2017  
2016