29.09.2022

 П Р О Т О К О Л

 Днес 29.09.2022 г. на основание Заповед № 246 от 02.09.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№3374/31.08.2022г., от “Ценово солар плант“ ЕООД,
В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Трасе за подземни кабелни линии средно напрежение (20kW), от фотоволтаични централи в имот с идентификатор 20849.9.8, местност „Вехти Белцов“, имот с идентификатор 20849.18.19,  местност „Припека“ и имот с идентификатор 20849.27.53, местност „Балар баир“ до подстанция, разположена в имот с идентификатор 20849.14.67, местност „Крайния трап““
Протокол комисия от 29.09.2022: