14.09.2022

ОБЯВА
 
         На основание Заповед № РД – 11 – 134 от 14.09. 2022г откривам процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни незастроени дворни места, които се използват за земеделско производство за срок от 5 /пет/ години на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ : Празно дворно място от 3,700кв.м., съставляващо парцел II-240 в квартал 73 по плана на с. Новград, при граници и съседи: Изток- улица, Запад- Парцел I- 238 и VI-244, Север- улица „Хаджи Димитър“, Юг- Парцел III-241.
 
Обява >>  
Заповед >>